۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

استرداد جهیزیه

به موجب قانون، تأمین و تهیه اثاث منزل وظیفه زوج است و زوجه در این خصوص تکلیفی ندارد. اما متأسفانه در حال حاضر عرف به گونه بر قانون غلبه کرده که خانواده زوجه چنین میپندارند که تهیه اثاث منزل و به اصطلاح جهیزیه با آنها است. در دوران زندگی مشترک مسئله استرداد جهیزیه از سوی زوجه مطرح نمیگردد؛ اما در زمانی که زوجین دچار اختلاف و نزاع میشوند، معمولاً زوجه با ارسال اظهارنامه استرداد جهیزیه و یا دادخواست استرداد جهیزیه عدم تمایل خود را نسبت به استفاده از اموال جهیزیه توسط زوج اعلام میکند و خواستار استرداد جهیزیه خود میگردد. در این حالت، زوجه باید با استناد به سیاهه ای که تهیه نموده و به امضای زوج و دو شاهد نیز رسیده باشد، تقاضای استرداد جهیزیه و اموال متعلق به خود را بنماید. البته در برخی موارد سیاهه تنظیم نمیگردد و با استناد به شهادت شهود میتوان استرداد جهیزیه را مطرح نمود. در مقابل زوج ممکن است دعاوی ای از قبیل جعل در سیاهه را علیه زوجه مطرح نماید که در این صورت زوج با ارائه فاکتورهایی که در دست دارد و یا اصل سیاهه (چنانچه در دست زوج موجود باشد) علیه زوجه شکوائیه ای مبنی بر جعل سیاهه تنظیم کند. به هر حال آنچه مسلم است این است که ید زوج و مسئولیت او نسبت به جهیزیه زوجه امانی است و چنانچه باعث تعدی و تفریط جهیزیه شود ضامن است. همچنین از آنجایی که جهیزیه متعلق به زوجه است و زوج تنها اذن در انتفاع و بهره برداری از جهیزیه متعلق به زوجه را دارد در صورتی که آن را به دیگری منتقل کند مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. این امر نیز متصور است که زوج جهیزیه متعلق به زوجه را مفقود کند یا آن را استعمال نماید و یا آن را تلف کند و یا استعمال کند که در فرضی که زوجه اظهارنامه ای مبنی بر عدم تمایل استفاده زوج از جهیزیه و یا دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح نماید، در این حالت زوج خائن در امانت است و مرتکب جرم خیانت در امانت در شده است. اما در مقابل زوجه به راحتی میتواند جهیزیه متعلق به خود را بدون اجازه شوهر از منزل او خارج کند. اثبات جعل صورت گرفته در سیاهه و یا ارتکاب جرم خیانت در امانت نسبت به جهیزیه امری دشوار است و نیازمند اخذ وکیل میباشد. رسیدگی به صلاحیت استرداد جهیزیه در صلاحیت دادگاه است. وکلای مؤسسه حقوقی ترنم عدالت با شما تا زمان احقاق حق خود همراه خواهند بود. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. همچنین برای مشاهده نمونه دادخواست استرداد جهیزیه اینجا و برای مشاهده نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه اینجاکلیک نمایید. برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید. 


استرداد جهیزیه، جهیزیه، جعل، سیاهه، خیانت در امانت، فروش مال جهیزیه، فروش مال غیر، جهیزیه زوجه، نمونه دادخواست استرداد جهیزیه، نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه چگونه انجام میشود؟

جهیزیه به مجموع اموالی اطلاق میشود که زوجه در ابتدای زندگی مشترک با خود به منزل زوج می آورد. از نظر قانونی جهیزیه بر عهده زن نیست و تهیه اثاث خانه تماماً بر عهده مرد است. اما در عرف چنین است که در ابتدای زندگی مشترک زن اموالی را به خانه مرد میبرد. در عرف چنین مرسوم است که زن هنگام آوردن وسایل به خانه مرد سیاهه ای مبنی بر لیست اموال تهیه میکند و دو نفر به عنوان شاهد و همچنین خود زوج زیر سیاهه را امضاء میکنند. در این صورت در زمان استرداد جهیزیه با وجود سیاهه کار برای زوجه راحت تر خواهد بود تا اموال خود را از خانه زوج خارج نماید. اما در فرضی که سیاهه وجود نداشته باشد؛ لیستی از اموال موجود در خانه زوج تهیه میگردد و دو نفر شاهد که حتی نیاز نیست شرایط شهود را نداشته باشند، لیست را امضا میکنند و در این صورت، میتوان جهیزیه را مسترد نمود.
جهیزیه، سیاهه، استرداد جهیزیه،شاهد، شهادت شهود

اگر زوج سیاهه را امضاء نکند، سیاهه معتبر خواهد بود؟

در حالتی که زوج سیاهه جهیزیه را امضاء نکند سیاهه عنوان شهادت نامه داشته و باز هم معتبر خواهد بود و زوج میتواندبا کمک آن جهیزیه، را از خانه زوج خارج نماید.
سیاهه جهیزیه، استرداد جهیزیه، سیاهه، جهیزیه، زوج، زوجه

اگر در سیاهه اموالی ذکر شده باشد که زوجه با خودش نیاورده باشد، چه اقدامی برای زوج متصور است؟

در فرضی که زوجه اموالی که خود نیاورده بخواهد از منزل زوج با عنوان جهیزیه خارج کند، زوج باید با ارائه فاکتور در مقابل، استرداد اموال را مطرح نماید.
زوج، زوجه، استرداد جهاز، استرداد جهیزیه، صورت برداری از اموال

در جهیزیه باید بین اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی تفکیک قائل شد؟

در صورتی که در جهیزیه اموالی باشند که عادتاً از بین میروند و مدت زمان زیادی از تاریخ عقد گذشته باشد، در این صورت اموال از بین رفته و به سختی میتوان زوج را به پرداخت مثل یا قیمت محکوم کرد؛ ولی چنانچه زوج در از بین بردن اموال جهیزیه تعدی و تفریط کرده باشد در این صورت باید مثل یا قیمت آن را پس دهد.
جهیزیه، استرداد جهیزیه، عاریه، ید امانی

اگر زوج جهیزیه متعلق به زوجه را به دیگری منتقل کند، چه اتفاقی می افتد؟

زوج در طول زندگی مشترک حق استفاده از جهیزیه زوجه را دارد. در صورتی که زوج اموال را به دیگری منتقل کند، در این صورت رویه، جرم فروش مال غیر را دالّ بر این عمل میپذیرد.
فروش مال غیر، جهیزیه، انتقال جهیزیه

آیا زن میتواند جهیزیه را بدون اجازه شوهر از منزل خارج کند؟

اموالی که در لیست سیاهه به عنوان جهیزیه ذکر شده اند متعلق به زوجه میباشند، بنابراین میتوان بدون اجازه زوج، جهیزیه را از منزل شوهر خارج کند، اما نمیتواند اموالی که متعلق به زوج است و او خریداری کرده است را از منزل زوج خارج نماید.
جهیزیه، استرداد جهیزیه، سیاهه، انتقال جهیزیه

آیا تعقیب شوهر به استناد جرم خیانت در امانت نسبت به جهیزیه متصور است؟

میتوان شرایطی را در نظر گرفت که زوجه با طرح اظهارنامه یا دادخواست از اذنی که به شوهر نسبت به استفاده از جهیزیه داده، رجوع کند در این حالت به نظر می رسد اگر زوج همچنان اموال جهیزیه را تصاحب کند و یا استعمال نماید و یا آن را تلف کند و یا آن را مفقود نماید به جرم خیانت در امانت  محکوم میشود. البته باید توجه داشت که در مورد خیانت در امانت زوج نسبت به جهیزیه باید سوء نیست عام و سوء نیت خاص (قصد اضرار به زوجه) اثبات گردد.
استرداد جهیزیه، خیانت در امانت نسبت به جهیزیه، جرم خیانت در امانت، انتقال جهیزیه، دادخواست استرداد جهیزیه

ید شوهر بر اموال جهیزیه به عنوان عقد عاریه است یا عقد امانت؟

از آنجایی که ذات زندگی مشترک مبتنی بر ذات البین و تفاهم است در زمان زندگی مشترک ید مرد بر جهیزیه زن ید امانی است و حق انتفاع از اموال مذکور را دارد؛ اما چنانچه زن با ارائه دادخواست یا اظهارنامه تقاضای استرداد جهیزیه را بنماید، ید مرد و مسئولیت او نسبت به جهیزیه از باب عقد ودیعه است و صرفا حق نگهداری از جهیزیه را دارد و چنانچه جهیزیه را به دیگری انتقال دهد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. در صورت تلف جهیزیه مرد ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود.
ودیعه، امانت، عاریه، جهیزیه، استرداد جهیزیه

آیا زن میتواند همراه با خانواده خود لیست سیاهه ای برای جهیزیه تنظیم کنند و آن را امضاء نمایند؟

سیاهه باید توسط شوهر امضاء گردد و در غیر این صورت باید توسط شهود و یا ارائه فاکتورهایی مبنی بر خرید کالا به عنوان جهیزیه قابل اثبات باشد. در غیر این صورت اعتباری ندارد.
سیاهه، استرداد جهیزیه، امضای شوهر

آیا در صورت اضافه شدن مواردی به لیست سیاهه زوج میتواند ادعای جعل نسبت به سیاهه جهیزیه را مطرح کند؟

تجربه وکلای مؤسسه ترنم عدالت نشان میدهد که میتوان با ارائه اصل سیاهه جهیزیه (چنانچه در دست زوج موجود باشد) و یا ارائه فاکتورهای خریداری شده نسبت به دست بردن در جهیزیه ادعای جعل را مطرح نمود. البته به هر روی،پذیرش یا عدم پذیرش جعل نسبت به سیاهه جهیزیه تا حد زیادی بستگی به قضات دادسرا دارد. برای مشاهده نمونه شکوائیه جعل سیاهه اینجا کلیک نمایید.
جهیزیه، استرداد جهیزیه، سیاهه، جعل سیاهه

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست . یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند. اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.