۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وصیت ، تحریر و تقسیم ترکه

ترکه یا ماترک به دارایی اطلاق میشود که پس از مرگ از متوفی باقی مانده باشد. ترکه شامل داراییهای مثبت (طلبها) و یا داراییهای منفی (بدهیها) متوفی است. متوفی ممکن است به موجب وصیت تمام یا بخشی از اموال خود را مورد تعیین و تکلیف قرار دهد. وصیت ممکن است تملیکی باشد و یا عهدی باشد. وصیت تملیکی برای موردی است که موصی (وصیت کننده) تمام یا بخشی از اموال خود را به نفع شخصی (موصی له) وصیت میکند. در وصیت عهدی موصی برای اداره اموال خودش وصی تعیین میکند.

پس از فوت اولین قدم از سوی ورثه این است که انحصار وراثت اتخاذ شود. پس از اخذ گواهی انحصار وراثت ورثه باید صورت برداری از اموال به جای مانده از متوفی را انجام دهند و فهرستی از دارایی های متوفی را تهیه کنند که به این عمل تحریر ترکه گفته میشود. تحریر ترکه باید از طرف وراث و در شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی مطرح شود. پس از تحریر ترکه، نوبت به مهر و موم ترکه میرسد که این امر برای جلوگیری از حیف و میل شدن اموال و دارایی ها است. درخواست مهر و موم ترکه از سوی هر ذینفع از جمله طلبکاران و در شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی مطرح میشود.

رفع مهر و موم ترکه ممکن است از سوی اشخاصی غیر از متقاضیان نیز انجام گیرد که در این صورت شورای حل اختلاف باید صورت کاملی از اموال به صورت ریز و جز به جز نگاشته باشد. در مورد بهای اموال غیرمنقول نیز از کارشناس جلب نظر خواهد شد.

پس از طی مراحل فوق نوبت به تقسیم ترکه میان وراث میشود. در حالتی که اختلافی میان ورثه نباشد این کار با توافق قابل انجام است در غیر این صورت هر یک از ورثه، دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه مطرح میکنند. اگر اموال به جای مانده از متوفی غیر قابل تقسیم باشد در این صورت مال مشاع فروخته میشود و میان طرفین تقسیم میگردد. به منظور احقاق حق خود با وکلای مؤسسه ترنم عدالت همراه باشید. به منظور اطلاعات بیشتر مقاله ارث و ماترک مراجعه کنید. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه روی آیکون زیر کلیک کنید.


ترکه، ماترک، رفع مهر و موم، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، تقسیم ترکه، شورای حل اختلاف، دادگاه، اقاکتگاه متوفی، ارث، وصیت، وصیت عهدی، وصیت تملیکی، موصی به، موصی له، وصی

تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، رفع مهر و موم ترکه، مال مشاع، فروش ترکه، شوای حل اختلاف، دادگاه، متوفی، طلبکاران، دارایی مثبت، دارایی منفی، وصیت، ارث، دارایی

وصیت ، تحریر و تقسیم ترکه

وصیت ، تحریر و تقسیم ترکه

وصیت به چه معنا است؟

وصیت عمل حقوقی است که به موجب آن شخصی عاقل و بالغ برای اموال خود بعد از فوت تعیین تکلیف مینماید. از نظر قانون مدنی وصی (وصیت کننده) باید عاقل و بالغ و رشید باشد بنابراین شخصی که غیربالغ، سفیه و مجنون است نمیتواند وصیت کند.
وصیت، موصی، موصی له، عقل، بلوغ، فوت، ارث، میراث، ماترک

وصیت چند نوع است؟

به موجب قانون مدنی وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم میشود.
1- وصیت تملیکی: منظور از وصیت تملیکی این است که کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای دوران بعد از مرگش وصیت میکند. به عنوان مثال الف وصیت میکند که خانه اش برای زمان بعد از فوتش به شخص ب داده شود. این نوع وصیت تملیکی است. نکته مهم در وصیت تملیکی این است که شخص تنها تا یک سوم اموال خود را میتواند وصیت کند (ثلث اموال) و وصیت نسبت به بیشتر از ثلث اموال نیاز به تنفیذ ورثه دارد. وصیت تملیکی عقد است و نیاز به ایجاب و قبول وصی و موصی له دارد. اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند پس از فوت موصی نیاز به قبول مجدد نیست، اما اگر قبل از فوت موصی رد کند پس از فوت میتواند آن را قبول کند. لیکن اگر بعد از فوت موصی رد کند دیگر نمیتواند وصیت را قبول کند.
شرایط وصیت تملیکی چیست؟
 • وصیت کننده (موصی) باید عاقل و بالغ و رشید باشد؛ بنابراین مجنون، غیربالغ و سفیه نمیتواند وصیت کنند. همچنین شخص در زمان مستی نمیتواند وصیت کند و چنین وصیتی باطل است؛ چرا که وصیت کننده فاقد قصد و اراده بوده است.
 • کسی که وصیت به نفع او شده است باید موجود باشد. برای جنین در شکم مادر میتوان وصیت نمود، البته به شرط اینکه زنده متولد شود حتی اگر کمی پس از تولد بمیرد؛ اما در فرضی که از اول مرده به دینا بیاید، آن مال برای باقی ورثه است.
 • مال مورد وصیت باید در زمان وصیت قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد، مثلا مال وقفی نباشد.
2- وصیت عهدی: وصیت عهدی وصیتی است که شخص، دیگری را برای اداره اموال خود مشخص میکند. به شخصی که اداره اموال وصی را بر عهده میگیرد، وصی گفته میشود. وصی در زمانیکه موصی زنده است میتواند مورد وصیت را رد کند؛ اما پس از فوت وصی نمیتواند آن را رد کند. فرد صغیر را به همراه یک نفر کبیر میتوان وصی قرار داد. همچنین میتوان فرد مجنون یا سفیه را به همراه یک عاقل میتوان وصی برای انجام وصیت عهدی قرار داد. 
وصیت، وصی، موصی له، مورد وصیت، وصیت عهدی، وصیت تملیکی، قبول وصیت، رد وصیت، عقد، ایقاع، وصی، صغیر، کبیر، مجنون، سفیه، وصیت تملیکی، وصیت عهدی

وصیت تملیکی چیست و شرایط آن کدام است؟

وصیت تملیکی: منظور از وصیت تملیکی این است که کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای دوران بعد از مرگش وصیت میکند. به عنوان مثال الف وصیت میکند که خانه اش برای زمان بعد از فوتش به شخص ب داده شود. این نوع وصیت تملیکی است. نکته مهم در وصیت تملیکی این است که شخص تنها تا یک سوم اموال خود را میتواند وصیت کند (ثلث اموال) و وصیت نسبت به بیشتر از ثلث اموال نیاز به تنفیذ ورثه دارد. وصیت تملیکی عقد است و نیاز به ایجاب و قبول وصی و موصی له دارد. اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند پس از فوت موصی نیاز به قبول مجدد نیست، اما اگر قبل از فوت موصی رد کند پس از فوت میتواند آن را قبول کند. لیکن اگر بعد از فوت موصی رد کند دیگر نمیتواند وصیت را قبول کند.شرایط وصیت تملیکی چیست؟
 • وصیت کننده (موصی) باید عاقل و بالغ و رشید باشد؛ بنابراین مجنون، غیربالغ و سفیه نمیتواند وصیت کنند. همچنین شخص در زمان مستی نمیتواند وصیت کند و چنین وصیتی باطل است؛ چرا که وصیت کننده فاقد قصد و اراده بوده است.
 • کسی که وصیت به نفع او شده است باید موجود باشد. برای جنین در شکم مادر میتوان وصیت نمود، البته به شرط اینکه زنده متولد شود حتی اگر کمی پس از تولد بمیرد؛ اما در فرضی که از اول مرده به دنیا بیاید، آن مال برای باقی ورثه است.
 • مال مورد وصیت باید در زمان وصیت قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد، مثلا مال وقفی نباشد.

وصیت عهدی چیست و شرایط آن کدام است؟

وصیت عهدی: وصیت عهدی وصیتی است که شخص، دیگری را برای اداره اموال خود مشخص میکند. به شخصی که اداره اموال موصی را بر عهده میگیرد، وصی گفته میشود. وصی در زمانیکه موصی زنده است میتواند مورد وصیت را رد کند؛ اما پس از فوت وصی نمیتواند آن را رد کند. فرد صغیر را به همراه یک نفر کبیر میتوان وصی قرار داد. همچنین میتوان فرد مجنون یا سفیه را به همراه یک عاقل میتوان وصی برای انجام وصیت عهدی قرار داد.
وصیت، وصیت عهدی، وصیت تملیکی، موصی، موصی له، وصی، صغیر، کبیر، مجنون، دیوانه، سفیه، صغیر، وصیت عهدی

ترکه به چه معنا است؟

منظور از ترکه در اصطلاح حقوقی، اموال و دارایی ها است که از متوفی باقی مانده است. ترکه در واقع، باقی مانده یک مال مشاع است و تمام وارثین در آن دارای حق مالکیت و سهم مشاع هستند. ترکه سبد دارایی های متوفی است.این دارایی ها ممکن است مثبت باشند شامل اموال و داراییها و یا ممکن است منفی باشند شامل دیون و بدهکاریها.
ترکه، اموال، داراییها، ماترک، اموال به جا مانده از متوفی، متوفی، دارایی های مثبت، دارایی های منفی

تحریر ترکه چیست؟

منظور از تحریر ترکه صورت برداری از اموال متوفی است. به منظور تحریر ترکه باید دادخواستی با موضوع تحریر ترکه مطرح نمایند. طرح دادخواست تحریر ترکه باید از سوی کسانی مطرح شود که ذی نفع هستند، وراث در دسته افرادی هستند که میتوانند این دادخواست را مطرح نمایند. دادخواست تحریر ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی است. در تحریر ترکه موارد زیر باید اعلام شود:
 • توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
 • تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات.
 • مبلغ و نوع نقدینه، بها و نوع برگ‌های بهادار.
 • اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
 • نام رقبات (املاک و مستغلات).
همچنین در تحریر ترکه موارد زیر باید درج گردد:
در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
 • نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
 • نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
 • محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
 • اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی.
 • نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
برای مشاهده نمونه دادخواست تحریر ترکه اینجا کلیک کنید.
تحریر، تحریر ترکه، متوفی، دادخواست تحریر ترکه، وراث، ورثه، متوفی، دادگاه

تحریر ترکه در صلاحیت چه مرجعی است؟

تحریر ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است.
تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، شورای حل اختلاف، متوفی، محل اقامت، ارث، میراث

مهر و موم ترکه چیست؟

منظور از مهر و موم ترکه حفظ و نگهداری از ترکه به منظور جلوگیری از حیف و میل شدن آن است. مهر و موم ترکه توسط وراث یا هر ذینفعی از جمله طلبکاران قابل انجام است. مهر و موم ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است. برای مشاهده نمونه دادخواست مهر و موم ترکه اینجا کلیک کنید.
تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، نگهداری از ترکه، ارث، وصیت، میراث، طلبکاران، ورثه، وراث، وصی،وصیت، موصی له، موصی به

تقسیم ترکه چیست؟

چنانچه وراث نسبت به تقسیم ترکه به توافق رسیدند ترکه را بین خود تقسیم میکنند و در حالتی که میان ورثه در مورد تقسیم ترکه اختلاف بود، هر کدام از وراث میتوانند برای گرفتن سهم خود تقاضای تقسیم ترکه را از دادگاه مطرح نمایند.البته در پاره ای از موارد ممکن است ماترک قابل تقسیم بندی نباشد در این صورت باید فروش مال مشاع مطرح شود تا از محل فروش آن تقسیم ترکه میان وراث مطرح شود. همچنین باید توجه داشت که ورثه ترکه را قبول کردند یا خیر. اگر ترکه را با تمامی بدهی ها و طلبها قبول کنند در آن صورت تقاضای تقسیم ترکه مطرح میشود؛ حال اگر برخی از وراث ترکه را قبول نکنند (رد نمایند) تقسیم ترکه در مورد آنها مطرح نمیشود. حتماً قبل از تقسیم ترکه باید انحصار وراثت و مهر و موم ترکه انجام شده باشد. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
تقسیم ترکه، وراث، ورثه، سهم الارث، مال مشاع، انحصار وراثت، مهر و موم ترکه، قبول ترکه، رد ترکه

مهر و موم ترکه در صلاحیت چه مرجعی است؟

مهر و موم ترکه در صلاحیت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است.
مهر و موم، شورای حل اختلاف، مرجع صالح، متوفی، ورثه، طلبکاران، وراث

تقسیم ترکه در صلاحیت چه مرجعی است؟

تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی است.
تقسیم ترکه، دادگاه، متوفی، محل اقامت متوفی، مهر و موم ترکه، انحصار وراثت، تحریر ترکه

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست. یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند. اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد .
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.