۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مطالبه نفقه زوجه

به مجرد انعقاد عقد نکاح دائم پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر قرار می گیرد. تمکن و عدم تمکن مرد تأثیری در پرداخت نفقه به زوجه ندارد. حتی شاغل بودن یا خانه دار بودن زن هم در پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه خللی وارد نمی آورد و به هر حال پرداخت نفقه بر عهده زوج خواهد بود. البته در فرضی که زن تمکین ننماید پرداخت نفقه نیز منتفی است. تمکین شامل تمکین عام و خاص است. منظور از تمکین عام حضور زن در منزل شوهر، رسیدگی به امور جاری منزل و ... و منظور از تمکین خاص ایفای وظایف زناشویی زن در مقابل مرد است. در صورت عدم رعایت تمکین اعم از عام یا خاص زن ناشزه محسوب شده و مستحق پرداخت نفقه نخواهد بود. در حالتی که زن تمکین عام و خاص نسبت به زوج داشته باشد و مرد نفقه را پرداخت نکند، حتی میتوان به جرم ترک انفاق از او شکایت نمود. در نکاح موقت پرداخت نفقه بر عهده زوج نیست، اما میتوان خلاف آن را شرط نمود؛ یعنی شرط کرد که در نکاح موقت پرداخت نفقه نیز بر عهده مرد خواهد بود. نفقه زن میزان مشخصی ندارد و با توجه به وضعیت زن از قیبل: تحصیلات، شأن خانوادگی و ... قابل تغییر است. تعیین میزان نفقه با کارشناس است که با توجه به فاکتورهایی که گفته شد برای همه زنان یکسان نیست. تورم و وضعیت اقتصادی کشور نیز بر تعیین میزان نفقه تأثیر بسزایی دارد. در نفقه باید به نیازهای متعارف زن توجه نمود و انجام عملهای جراحی که جنبه زیبایی یا ترمیم داشته باشد از عنوان پرداخت نفقه زن خارج است. وکلا و کارشناس مؤسسه حقوقی ترنم عدالت با شما تا زمان احقاق حقتان، همراه خواهند بود. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد.  به منظور مشاهده نمونه دادخواست مطالبه نفقه اینجا و مشاهده نمونه شکوائیه ترک انفاق اینجا کلیک کنید. به منظور مشاهده کانال تلگرام مؤسسه ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.


پرداخت_نفقه، پرداخت_نفقه_به_زوج، پرداخت_نفقه_به_زوجه، تمکین_عام_تمکین_خاص، زن_در_صورت_عدم_تمکین_ناشزه_است، زن_در_صورت_عدم_تمکین_مستحق_نفقه_نیست، تعیین_نفقه_با_کارشناس_است. 

مطالبه نفقه زوجه

نفقه زن شامل چه مواردی است؟

نفقه زن شامل همه نیازهای معقول و متعارف برای زن میباشد که در ماده 1107 قانون مدنی به موضوع نفقه اشاره شده است. مسکن، پوشاک، اثاث منزل و حتی خادم در صورتی که زن مریض باشد و یا عادتاً احتیاج به خادم داشته باشد، جزء نفقه زن محسوب میشود. موارد ذکر شده در ماده 1107 تنها از باب ذکر نمونه و مثال است و جنبه انحصاری به این موارد ذکر شده را ندارد. نفقه هر زن با زن دیگر با توجه به نیازها و شأن او متفاوت است. البته النهایه این کارشناس است که نفقه زن را با توجه به شأن او تعیین مینماید. اما باید توجه داشت عملهای نامعقول و غیرمتعارف که برای وضعیت سلامت زن ضروری نیست و یا تزریق هر گونه ژل و بوتاکس و ... جزء نفقه زن محسوب نمیشود.
نفقه، نفقه_زن، نفقه_زوجه، نیازهای_زن_به_عنوان_نفقه، تعیین_نفقه_توسط_کارشناس،

آیا می توان در ضمن عقد نکاح دائم شرط نمود که نفقه به زن تعلق نگیرد؟

متأسفانه در خصوص عدم وجود نفقه در عقد نکاح دائم، رویه واحدی بین حقوقدانان وجود دارد؛ ولی به نظر میرسد که میتوان شرط عدم تعلق نفقه را درعقد نکاح درج نمود؛ چرا که از نظر بسیاری از حقوقدانان این امر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دائم نیست. در عقد نکاح موقت نفقه شرط نیست؛ اما بر خلاف آن میتوان شرط نمود که در عقد نکاح موقت نفقه به زن پرداخت شود. به نظر میرسد موضوع نفقه و وجود و یا عدم وجود آن موضوع مهمی نباشد که به عقد نکاح و صحت آن آسیبی وارد کند.
نفقه، نفقه_زن، نفقه_زوجه، شرط_عدم نفقه_در_نکاح_دائم، شرط_نفقه_در_نکاح_موقت

اگر مرد توانایی مالی نداشته باشد می تواند از پرداخت نفقه خودداری کند؟

چنانچه مرد فقیر هم باشد باز هم مجبور به پرداخت نفقه است و درمورد پرداخت نفقه توانایی پرداخت یا عدم توانایی پرداخت مرد در پرداخت نفقه شرط نیست و در هر حال پرداخت نفقه در عقد نکاح بر عهده زوج میباشد و اعسار از مرد در پرداخت نفقه قابل پذیرش نیست. حتی در فرضی که زن متمکن باشد و خود دارای شغل جداگانه ای باشد باز هم مرد مکلف به پرداخت نفقه است.
نفقه، نفقه_زن، نفقه_زوجه، پرداخت_نفقه، اعسار_در_پرداخت_نفقه، تمکن_در_پرداخت_نفقه

هزینه های درمان زوجه تا چه میزان بر عهده زوج است؟

هزینه های درمان زوجه تا حدی که مربوط به بیماری صعب العلاج باشد بر عهده زوج است که آن را به عنوان نفقه بپردازد؛ اما دسته ای از عمل های جراحی هستند که صرفاً جنبه ترمیمی و زیبایی داشته مانند عمل زیبایی بینی و یا تزریق ژل و بوتاکس و این موارد جزء نفقه زن محسوب نمیشود. بیماریهای صعب العلاج مانند بیماری دیابت، ام اس، سرطان و ...هستند.
نفقه_زن، نفقه_زوجه، هزینه_های_درمانی_نفقه، بیماری_صعب_العلاج_زوجه_جزء_نفقه_است، عمل_های_زیبایی_زوجه_جزء_نفقه_نیست

ارتباط تمکین و نفقه چیست؟

در صورتیکه زن تمکین نکند، از نظر حقوقی ناشزه محسوب شده و مستحق پرداخت نفقه نمیباشد. منظور از تمکین ایفای وظایف زناشویی در برابر شوهر است. تمکین ممکن است تمکین عام باشد که در این صورت به این معنا است که زن بدون اجازه شوهر منزل را ترک نکند، حسن معاشرت و انجام کارهای مربوط به آرایش و نظافت خود و تمکین خاص مربوط به ایفای وظایف زناشویی است. در حالتی که زن تمکین اعم از عام یا خاص را در برابر شوهر نداشته باشد، به موجب ماده 1108 قانون مدنی ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود.
تمکین، تمکین_عام، تمکین_خاص_ناشزه_بودن_زن، نشوز_زن، تمکین_خاص، اگر_زن_تمکین_نکند_ناشره_محسوب_میشود،در_حالت_نشوز_نفقه_به_زن_تعلق_نمیگیرد.

نفقه در دوران عقد بر عهده زوج است؟

نفقه پس از وقوع عقد نکاح بر عهده زوج است تا آن را بپردازد. البته عده ای دیگر بر این باورند که تا زمان برگزاری جشن عروسی نفقه بر عهده زوج نیست؛ اما پس از آن پرداخت نفقه بر ذمه زوج قرار میگیرد. چنانچه پس از برگزاری مراسم عقد تا زمان برگزاری مراسم عروسی زمان طولانی سپری شود در این صورت پرداخت نفقه با زوج خواهد بود.
نفقه_در_دوران_عقد_با_زوج_است، پرداخت_نفقه، نفقه_زوجه، پرداخت_نفقه_در_دوران_عقد

نفقه زن شاغل چقدر است؟

میان نفقه زن شاغل و زن غیر شاغل تفاوتی وجود ندارد و در صورتی که زن شاغل باشد باز هم پرداخت نفقه بر عهده زوج و با جلب نظر کارشناس است. به این معنا که در صورت دادخواست مطالبه نفقه، کارشناس میزان آن را با توجه به شأن زن، تحصیلات او و ... تعیین میکند.
تعیین_نفقه_با_جلب_نظر_کارشناس، نفقه_زن، نفقه_زوجه، دادخواست_مطالبه_نفقه، 

نفقه زن در سال 99 چقدر است؟

ممکن است این سؤال پیش آید که نفقه زن در سال 99 چقدر است. نفقه زن میزان دقیق و معینی ندارد و از یک زن به زن دیگر متفاوت است. به این معنا که میزان نفقه برای تمام زنان یکسان نیست. البته در تعیین نفقه توسط کارشناس معیارهای مختلفی از جمله سن، تحصیلات، وضعیت اجتماعی، وضعیت جسمانی و ... در نظر گرفته میشود و تورم و وضعیت اقتصادی کشور نیز در تعیین نفقه نقش مهمی را ایفا مینماید. اما در هر حال تعیین نفقه با در نظر گرفتن شرایط زن در نظر گرفته شود و مبلغ ثابتی ندارد.
نفقه_زن_در_سال_99، نفقه_سال_99، زن_نفقه، نفقه_زوجه، نفقه، پرداخت_نفقه

مرجع صالح برای رسیدگی برای دعوای نفقه زوجه کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه زوجه شورای حل اختلاف است.

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست . یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند .

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.