۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مطالبه مهریه

امروزه با بالا رفتن نرخ سکه شاهد افزایش و تعدد دعوای مطالبه مهریه در اجرای ثبت هستیم. مهریه مالی است که زوجین قبل از وقوع عقد نکاح بر سر آن توافق میکنند و به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه میشوند و پرداخت مهریه بر ذمه زوجه قرار میگیرد که باید آن را پرداخت نماید. در غیر این صورت زوج میتواند از حق حبس خود استفاده نماید. منظور از حق حبس در پرداخت مهریه این است که زن تا زمانی که مهریه عندالمطالبه به او تسلیم نشده میتواند از ایفای وظایف زناشویی در برابر زوج خودداری کند. البته ذکر این نکته نیز مهم است که پرداخت مهریه به صورت اقساطی نیز مانع از حق حبس زوجه نخواهد بود. در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست قابل توجه است:

«رای شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رویه هیات عمومی به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند.

با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشار الیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست.

ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.

بنا به مراتب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم ‌الاتباع می‌باشد». 

در صورتی که زن تمکین اعم از عام یا خاص داشته باشد در این صورت حق حبس او ساقط خواهد شد. اما اعسار زوجه مانع از استفاده از حق حبس زوجه نیست. برای استفاده از حق حبس زوجه، مهریه باید حال باشد و در صورتی که مهریه مؤجل  و دارای زمان باشد نمیتوان از حق حبس استفاده نمود. برای اطلاعات بیشتر به مقاله مطالبه نفقه را مطالعه کنید.

مهریه باید مالیت داشته باشد و چیزی که دارای مالیت و ارزش مالی نباشد مانند دست و پا و قلب و ... را نمیتوان مهریه قرار دهد. گاهی دیده میشود که در عقد نکاح دائم زوجین مهریه ای قرار نمیدهند که در این حالت به زوجه مهرالمثل تعلق میگیرد. در عقد نکاح موقت (صیغه، نکاح منقطع) حتما باید مهریه ذکر شود و در حالتی که مهریه در عقد نکاح ذکر نگردد، نکاح موقت باطل خواهد بود. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت امری زمان بر و مستلزم صبوری است. بهتر است زوجه به منظور مطالبه مهریه خود از طریق وکلای دادگستری عمل نماید. وکلای ارشد مؤسسه حقوقی داوری ترنم عدالت شما با تا احقاق حق خود یاری مینماید.  این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. به منظور مشاهده نمونه دادخواست مطالبه مهریه اینجا کلیک کنید. برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه روی آیکون زیر کلیک کنید. 


مهریه، مطالبه_مهریه، حق_حبس_زوجه، مالیت_داشتن_مهریه، مهریه_عند_المطالبه_مهریه_عندالاستطاعه، وکیل_مهریه، وکیل_برای_مهریه، وکیل_برای_اخذ_مهریه

مهریه، مطالبه مهریه، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهریه، وکیل، وکیل در سهروردی، صیغه، نکاح موقت، نکاح دائم، مهریه، مؤسسه حقوقی، ترنم، داوری، مشاوره

سؤالات رایج مطالبه مهریه

راه های مطالبه مهریه چیست؟

به موجب بخشنامه جدید اولین راه در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت میباشد. چنانچه ظرف 6 اقدامی جهت اجرائیه و شناسایی اموال توسط اجرای ثبت حاصل نگردد، زوجه میتواند با داشتن گواهی انصراف از اجرا به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کند.
ترنم، طلاق، مهریه، مهریه، مهریه، مؤسسه حقوقی، وکیل، وکلا، مشاوره، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالمسمی، نکاح، صیغه، مهریه، مطالبه مهریه،بخشیدن مهریه، بخشش مهریه، اجرای ثبت، مهریه، وکیل_مهریه، وکیل_برای_اخذ_مهریه

چند نوع مهریه وجود دارد؟

1- مهر المسمی: مهریه ای که درسند نکاح درج شده است، مهر المسمی نام دارد. به عبارتی مهر المسمی همان است که طرفین در قبل از انعقاد عقد ازدواج در مورد آن توافق می نمایند.
2- مهرالمثل: در صورت عدم تعیین مهرالمسمی در عقد نکاح دائم و وقوع نزدیکی به زوجه مهرالمثل تعلق میگیرد. به موجب قانون در تعیین مهرالمثل شرایط زن در نظر گرفته میشود. منظور از شرایط زن، میزان تحصیلات زن، وضعیت خانوادگی، زیبایی و ...است.
3- مهرالمتعه: در صورتی که در نکاح دائم مهریه ذکر نشده باشد و قبل از وقوع نزدیکی طلاق حاصل شود، به زن مهر المتعه تعلق میگیرد. در تعیین مهرالمتعه شرایط مرد در نظر گرفته میشود. منظور از شرایط مرد حال مرد از حیث فقیر یا غنی بودن و وضعیت اقتصادی اوست.  
حقوق، مؤسسه حقوقی، وکیل، وکلا، ترنم عدالت، وکیل در سهروردی، مهریه، نکاح، ازدواج، اذن پدر، نکاح، بخشیدن مهریه، ابراء، مهریه، بخشش، دفترخانه، اجازه پدر، وکیل، وکلا، وکیل در سهروردی، وکیل_برای_اخذ_مهریه، وکیل_مهریه

مهریه در نکاح موقت به چه شکل است؟

در نکاح موقت یا صیغه مهریه حتماً باید درج گردد؛ در غیر این صورت نکاح باطل است. اما درعقد نکاح دائم چنین وضعیتی وجود ندارد. زوجین میتوانند حتی پس از انعقاد عقد نکاح در مورد مهریه توافق نمایند. این تصور که موقت بودن و یا حتی کم بودن مدت میتواند مانع وجود مهریه در نکاح موقت شود، صحیح نیست. حتی اگر نکاح موقت برای یک روز باشد، وجود مهریه در آن شرطی ضروری است و اگر مهریه در عقد نکاح موقت ذکر نشود، عقد باطل است.
مهریه، مهریه، مهریه، مطالبه مهریه، بخشیدن مهریه، دفترخانه اسناد رسمی، عقد نکاح، صیغه، عقد نکاح دائم، عق نکاح موقت، داوری، وکیل، وکلا، مشاوره، مهریه، مطالبه مهریه

ترنم، عدالت، حقوق، حق، مهریه، وکیل، وکیل درسهروردی، عدالت، نکاح، ازدواج، نکاح موقت، صیغه، خواندن صیغه، مشاوره، وکلا، باطل، عقد دائم، ازدواج

آیا بخشیدن مهریه بدون اذن پدر امکان پذیر است؟

به مجرد عقد نکاح زن مالک مهریه میشود و بر ذمه شوهر است که مهریه زن را بپردازد. حال ممکن است زن تصمیم بگیرد مهریه خود را به شوهر ببخشد. این کار در دو قالب امکان پذیر است.
1- ممکن است زن ذمه شوهر را از پرداخت مهریه ابراء کند در این صورت عمل او ایقاع است.
2- در حالت دوم ممکن است زن در قالب عقد هبه، مهریه را به زوج ببخشد که در این صورت این امر نیازمند قبول زوج نیز میباشد.
از آنجایی که در برخی از موارد زن تحت تأثیر دیگران و اکراه و اجبار شوهر و خانواده او اقدام به بخشیدن مهریه خود در دفاتر اسناد رسمی میکند، در این صورت برخی از دفاتر اسناد رسمی اقدام به اخذ رضایت از پدر زوجه نیز مینمایند؛ اما از لحاظ قانونی نیازی به رضایت پدر در بخشیدن مهریه از سوی زوجه وجود ندارد.

مهریه، نکاح، مطالبه، مهریه، طلاق، بخشیدن مهریه، هبه، ابراء، مهریه، رضایت پدر، بخشیدن پدر،مطالبه مهریه، زوج، زوجه، رضایت پدر برای بخشیدن مهریه، رضایت پدر برای بخشیدن مهریه، مهریه، مطالبه مهریه، وکیل_برای_اخذ_مهریه، وکیل_مهریه، وکیل_برای_مهریه، وکیل_برای_مطالبه_مهریه

مهریه عندالاستطاعه چیست؟

به مجرد عقد نکاح زن مالک مهریه میشود و مرد نیز باید مهریه زن را بپردازد. تا میزان 110 سکه عندالمطالبه میباشد به این معنا که هر گاه زن مطالبه کند، مرد باید آن را بپردازد. اما بیش از 110 سکه منوط به معرفی کردن مال از سوی زوجه است تا بتوان اموال زوج را توقیف نمود. یعنی زوجه باید استطاعت شوهر نسبت به داشتن بیش از 110 سکه مهریه را اثبات نماید.  
مهریه، وکیل_مهریه، ترنم، مؤسسه حقوقی، مؤسسه داوری، مهریه، وکیل، وکیل در سهروردی، وکالت، مشاوره، مهریه، مهریه، مهریه، مطالبه مهریه، مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه، زوج، سکه، زوجه، نکاح، طلاق، ازدواج، مهریه، مهریه، گرفتن مهریه، بخشیدن مهریه، بخشش مهریه، وکیل_برای_مطالبه_مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه

مهریه عندالمطالبه چیست؟

مهریه به محض وقوع عقد نکاح بر عهده زوج قرار میگیرد که آن را بپردازد و زوجه میتواند تا قبل از پرداخت مهریه از ایفای وظایف زناشویی نسبت به زوج خودداری کند. مهریه تا میزان 110 سکه در سند نکاح برای زوجه مهریه عندالمطالبه میباشد و چنانچه مهریه بیش از 110 سکه باشد مهریه عندالاستطاعه میباشد و باید زوجه دارایی و تمکن زوج را اثبات نماید و مال از طرف زوج را معرفی کند.
مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه، وکیل_برای_اخذ_مهریه، وکیل_مهر، وکیل_مهریه، مطالبه_مهریه، مهریه، وظایف_زناشویی، حق_حبس، حق_حبس_زوجه

آیا مطالبه مهریه توسط وراث زوجه امکان پذیر است؟

با وقوع عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج است تا آن را بپردازد، حال اگر زوجه قبل از مطالبه مهریه فوت کند، این حق برای وراث او وجود دارد تا مهریه را مطالبه نمایند. در خصوص میزان مطالبه مهریه دو نظر مخالف وجود دارد:
الف- عده ای از حقوقدانان بر این باورند که در صورتی که زوجه فوت کرده باشد وراث او میتوانند مهریه به نرخ روز را محاسبه نمایند نه آن چیزی که در سند نکاح ذکر شده است؛
ب- عده ای دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند که در صورتی که زوجه فوت کرده باشد، وراث او تنها میتوانند مبلغ مندرج در سند نکاح را دریافت کنند و حق دریافت مهریه به نرخ بیشتر تنها برای زوجه وجود دارد نه برای وراث او.
حال اگر زوج فوت کرده باشد، امکان مطالبه مهریه از ماترک به جای مانده از او وجود دارد. مهریه زوجه از دیون ممتاز است به این معنا که ابتدا باید مهریه زوجه داده شود و سپس اموال متوفی تقسیم گردد.
مهریه، مطالبه_مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه، وکیل_مهریه، مهر، مهرالمثل، مهریه_عندالمطالبه_مهریه_عندالاستطاعه، وراث_زوجه، مطالبه_مهریه_توسط_وراث_زوجه، مؤسسه_حقوقی، مشاوره_برای_مهریه، فوت_زوجه،فوت_زوج

آیا امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود دارد؟

پرداخت مهریه بر عهده زوج است. حال ممکن است پدر شوهر (پدر زوج) پرداخت مهریه را به زوجه تضمین کرده باشد که در صورت اعلام اعسار زوج پرداخت مهریه بر عهده پدرشوهر قرار میگیرد. اگر پدر شوهر نتواند مهریه را پرداخت نماید مشمول موراد زندانی کردن و حبس می گردد.
پرداخت_مهریه_توسط_پدر_شوهر، پرداخت_مهریه، مطالبه_مهریه، مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه، وکیل_مهریه، مؤسسه_حقوقی، مشاوره_مهریه، تضمین_مهریه_توسط_پدر_شوهر

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

به منظور مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت زوجه باید با داشتن مدارک لازم از قبیل سند نکاح و شناسنامه و کارت ملی به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق که نکاح در آن ثبت شده مراجعه کند و دفترخانه اجرائیه ای در این خصوص تنظیم میکند و به اداره ثبت میفرستد و پس از طی مراحل تشکیل پرونده برای زوج مهلت 10 روزه ای تعیین میشود و چنانچه زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی نکند، اموال زوج توقیف میشود. البته مستثنیات دین را نمیتوان توقیف نمود. منظور از مستثنیات دین موارد زیر است:ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94، مستثنیات دین شامل موارد ذیل می باشد « 1- محل سکونت در شأن زوج، 2- اثاثیه منزل در حد رفع حاجت، 3- آذوقه ، 4- کتب و ابزار علمی، 5- ابزار کار و پیشه، 6- تلفن ، 7- مبلغی از بابت اجاره محل سکونت».

مهریه_از_طریق_اجرای_ثبت، مهریه، مطالبه_مهریه_مطاله_مهر، وکیل_گرفتن_مهریه

مطالبه مهریه از طریق دادگاه چگونه است؟

در حال حاضر مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است در حالتی که پس از تشکیل پرونده در اجرای ثبت ظرف 6 ماه هیچ اقدامی از سوی اداره ثبت صورت نگیرد، زوجه با در دست داشتن گواهی انصراف از اجرا میتواند دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به دادگاه تسلیم کند. دعوای مطالبه مهریه یک دعوای مالی است که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی زیادی است. از این رو برای زوجه بهتر است که ابتدا دادخواست اعسار را مطرح نماید. زوجه میتواند اموال زوج را نیز توقیف نماید که در این صورت باید تقاضای تأمین خواسته را نیز مطرح کند.
مطالبه_مهریه، مطالبه_مهر، مطالبه_مهریه_از_طریق_دادگاه، وکیل_مطالبه_مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه

مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف چگونه است؟

در صورتی که میزان مهریه کمتر از 200،000،000 ریال معادل 20،000،000 تومان باشد مطالبه مهریه در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. اما در فرضی که میزان مهریه بیش از 200،000،000 ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
مطالبه_مهریه_از_طریق_شورای_حل_اختلاف، مطالبه_مهریه، مطالبه_مهر، وکیل_برای_مطالبه_مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه

مطالبه مهریه پس از طلاق امکان پذیر است؟

مطالبه مهریه پس از طلاق نیز امکان پذیر است. در این حالت زوجه باید با در دست داشتن مدارک لازم از قبیل سند طلاق و مدارک هویتی به دادگاه مراجعه کند و تقاضای مهریه نماید. البته باید مدارکی را نیز جهت نشان دادن توانایی و ملائت زوج نیزبه دادگاه ارائه کند.
مطالبه_مهریه_بعد_از_طلاق، مطالبه_مهریه، مطالبه_مهر، وکیل_برای_مطالبه_مهریه_وکیل_برای_اخذ_مهریه

محاسبه مهریه آنلاین چگونه است؟

به منظور محاسبه آنلاین مهریه به طریق زیر عمل کنید:
سال اخذ مهریه ضربدر سال عقد، البته باید میزان مهریه را نیز مشخص نمود. برای اطلاعات بیشتر
اینجا کلیک کنید.
به عنوان مثال خانمی در سال 76 عقد کرده است و در سال 98 مهریه اش را مطالبه کرده است و میزان مهریه او نیز 100،000 تومان بوده است در این صورت چیزی حدود 400،000 تومان خواهد بود.
 
محاسبه_مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه، وکیل_برای_اخذ_مهریه، وکیل_برای_گرفتن_مهریه

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست. یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد .
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.