۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

اخذ حضانت فرزندان

حضانت به معنی نگهداری و پرورش دادن طفل است. وظیفه حضانت در قانون مدنی به پدر و مادر واگذار شده است. حضانت بیشتر معطوف به پرورش جسمی طفل میباشد نه روحی. ممکن است زوجین پس از مدتی از یکدیگر جدا شوند یا هر کدام منزل جداگانه ای را برای زندگی انتخاب نمایند. در این صورت در مورد موضوع حضانت طفل مسائل تازه ای مطرح میشود. حضانت فرزند اعم از دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر است؛ چرا که مادر بهتر میتواند از طفل نگهداری نماید. پس از سن 7 سالگی حضانت دختر تا سن 9 سالگی و حضانت پسر تا سن 15 سالگی با پدر است و بعد از سنین 9 و 15 خود فرزندان تصمیم میگیرند که با پدر زندگی کنند یا مادر. البته اگر در مدتی که حضانت طفل بر عهده مادر است او مبتلا به جنون شود و یا ازدواج نماید در این صورت حضانت از او سلب خواهد شد. همچنین موارد دیگری هستند که ممکن است سلب حضانت از هر یک از زوجین هستند که عبارتند از:

  • اعتیاد زیان آور والدین به الکل، مواد مخدر و قمار؛
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛
  • ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛
  • سوء استفاده از طفل یا اجبار او به به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

در صورتی که به علت طلاق فرزند با یکی از والدین زندگی کند حق ملاقات با فرزند برای دیگری محفوظ است و هیچ کس نمیتواند این حق را از او بگیرد.

 مسائلی از جمله تعیین تکلیف در مورد حضانت و حق ملاقات با فرزند از مهمترین مسائل است که مشاوران و وکلای مؤسسه حقوقی ترنم عدالت شما را با این موضوعات آشنا مینمایند. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. برای مشاهده کانال تگرام مؤسسه تونم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.

 

حضانت، سن حضانت، نگهداری از طفل، پرورش طفل، ملاقات با فرزند، سن حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، حضانت والدین، مؤسسه حقوقی، اخذ وکیل برای حضانت، وکیل در سهروردی، مشاوره در امر حضانت، حضانت، حضانت، سرپرستی، سرپرستی طفل، سرپرستی فرزند

سؤالات حقوقی متداول

حضانت به چه معنا است؟

حضانت در لغت به معنای پرورش دادن و پروردن است؛ اما در اصطلاح حقوقی به معنای نگهداری والدین از طفل است. به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت حق و تکلیف ابوین است. به این معنا که پدر و مادر مسئول نگهداری از طفل هستند و از سوی دیگر نگهداری و پرورش دادن طفل حق والدین به حساب می آید. حضانت تنها مختص به زمان طلاق و جدایی والدین نیست؛ بلکه در زمان زندگی مشترک نیز حق و تکلیف حضانت برای والدین وجود دارد. برای مطالعه بیشتر موضوع  اینجا کلیک کنید. 
حضانت، سرپرستی، نگهداری حضانت، حضانت، حضانت، حضانت، حضانت، نگهداری از طفل، نگهداری از کودک، نگهداری از دختر، نگهداری از پسر، نگهداری ازطفل حق و تکلیف ابوین است، نگهداری از طفل حق و تکلیف والدین است، حضانت از طفل حق و تکلیف پدر و مادر است، وکیل برای اخذ حضانت طفل، وکیل حضانت، وکیل درسهروردی، حضانت، حضانت، حضانت،سن حضانت، سن حضانت برای دختر، سن حضانت برای پسر

سن تعیین شده برای حضانت دختر و پسر چیست؟

با وضع قوانین جدید در مورد حضانت، حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر خواهد بود و پس از آن حضانت فرزند دختر تا سن 9 سالگی با پدر است و حضانت فرزند پسر تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. پس از سنین مذکور فرزندان خود تصمیم میگیرند که تحت حضانت مادر باشند یا پدر. برای مشاهده نمونه دادخواست حضانت اینجا کلیک کنید. 
حضانت، سن حضانت، حضانت تا سن 7 سالگی با مادر، حضانت تا سن 9 سالگی با پدر برای دختر و حضانت تا سن 15 سالگی با پدر برای پسر، سن حضانت، سن حضانت، سن حضانت، سن حضانت، تعیین تکلیف در مورد سن حضانت، سن حضانت، وکیل برای اخذ حضانت، وکیل برای سرپرستی طفل، وکیل برای گرفتن حضانت طفل، سن حضانت، سن حضانت، اخذ حضانت، تعیین تکلیف در مورد حضانت، دادخواست برای حضانت

وضعیت حضانت فرزندان پس از طلاق چگونه است؟

در زمان زندگی مشترک و عدم جدایی بین والدین حضانت و نگهداری فرزندان با پدر و مادر توأمان است؛ لیکن در صورت جدایی بین والدین حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر است و پس از آن دختر تا 9 سالگی با پدر زندگی میکند و پسر تا سن 15 سالگی تحت حضانت پدر هستند و بعد از گذر از سنین مذکور خودشان در مورد حضانت و انتخاب والدین برای سرپرستی و زندگی تصمیم می گیرند.
حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،حضانت،سن حضانت، سن تعیین شده برای حضانت، طلاق والدین و حضانت، حضانت دختر، حضانت پسر، 7 سالگی، 9 سالگی، 15 سالگی، پانزده سالگی، نه سالگی، هفت سالگی، سن حضانت برای والدین، سن حضانت فرزندان، زندگی مشترک، زوجه، زوج

آیا با ازدواج مادر حضانت از او سلب میشود؟

به موجب ماده 1170 قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. البته ممکن است در مواردی دادگاه تشخیص دهد که به رغم ازدواج مادر، همچنان به صلاح فرزند است که با مادر زندگی کند، در این صورت ازدواج مادر مانع از حضانت طفل نیست. برای بررسی بهتر موضوع اینجا کلیک کنید. 
حضانت، سن حضانت، حضانت مادر، حضانت پدر، صلاح فرزند، سن حضانت، قانون مدنی، شوهر کردن مادر، ازدواج مادر، سلب حضانت، قانون حضانت، وکیل برای حضانت، مشاوره برای حضانت، مشاوره در مورد حضانت، نگهداری از طفل، پرورش طفل

آیا هر یک از والدین میتوانند از نگهداری و حضانت طفل خود امتناع کنند؟

به موجب ماده 1172 قانون مدنی هیچ کدام از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل با آنها است از نگهداری او امتناع کنند. در فرضی که یکی از والدین همچنان از نگهداری طفل تحت حضانت خود خودداری کند در ابتدا، باید او را الزام به نگهداری کند؛ در حالتی که الزام ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر تأمین میکنند و اگر پدر فوت شده باشد، حضانت را به خرج مادر تأمین میکنند. البته این نکته نیز مهم است که عدم نگهداری از طفل در مدتی که تحت حضانت یکی از والدین است، به موجب ماده 54 قانون حمایت خانواده جرم محسوب شده و مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
حضانت، حضانت، والدین، امتناع والدین، الزام والدین، نگهداری، قانون حمایت خانواده، سن حضانت،سن حضانت، جزای نقدی، امتناع از حضانت طفل، امتناع از نگهداری طفل، وکیل در حضانت، مشاوره برای حضانت، حضانت، حضانت، حضانت، الزام والدین به نگهداری از طفل، مدعی العموم، ابوین، اقربای طفل

موارد انحطاط اخلاقی والدین برای سلب حضانت از طفل کدام است؟

ماده 1173 قانون مدنی موارد انحطاط اخلاقی والدین را چنین بر شمرده است:
  • اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
  • ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی
  • سوء استفاده از طفل و به کارگیری او در مشاغلی از قبیل تکدی گری و فحشاء و قاچاق
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
حضانت، طفل، سن حضانت، اشتهار به فساد اخلاق، ابتلا به بیماری روانی، جنون، ازدواج مادر، ضرب و جرح طفل، سن حضانت دختر، سن حضانت پسر، وکیل برای حضانت، مشاورهبرای حضانت، حضانت، نگهداری از طفل، نگهداری و سرپرستی اطفال، نگهداری و سرپرستی فرزندان

سلب حق ملاقات طفل امکان پذیر است؟

در صورتی که والدین جدا از یکدیگر زندگی کنند هر یک از والدین که حضانت طفل با اوست حق ندارد دیگری را از ملاقات طفل محروم نماید. چنانچه یکی از والدین مانع ملاقات طفل شود، طرف دیگر میتواند دادخواست ملاقات فرزند را به طرفیت او مطرح نماید. به منظور مشاهده نمونه دادخواست ملاقات فرزند اینجا کلیک کنید. 
حضانت، سن حضانت، ملاقات با فرزند، ملاقات با طفل، دادخواست ملاقات با طفل، حضانت با والدین، حضانت فرزند دختر، حضانت فرزند پسر، وکیل برای حضانت، وکیل برای ملاقات فرزند، سن حضانت