۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ثبت تغییرات  • {{value}}
انتخاب این گزینه اجباری است.

تصاویر مربوط به اساسنامه پیشین شرکت را جهت ایجاد تغییرات بارگذاری نمایید در غیر این صورت فیلدهای زیر را با توجه به مندرجات اساسنامه پیشین خود و پیش از اعمال تغییرات تکمیل نمایید.

تصویر یا فایل اساسنامه را انتخاب کنید.
تصویر یا فایل اساسنامه را انتخاب کنید.
تصویر یا فایل اساسنامه را انتخاب کنید.
تصویر یا فایل اساسنامه را انتخاب کنید.
موضوع فعالیت کنونی شرکت: را بنویسید. موضوع فعالیت کنونی شرکت: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. موضوع فعالیت کنونی شرکت: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آدرس کنونی شرکت: را بنویسید. آدرس کنونی شرکت: را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی کنونی شرکت: را بنویسید. کد پستی کنونی شرکت: را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی کنونی شرکت: را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
سرمایه کنونی شرکت(ریال): را بنویسید. سرمایه کنونی شرکت(ریال): را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. سرمایه کنونی شرکت(ریال): را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
وضعیت حق امضاء: را بنویسید. وضعیت حق امضاء: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

فیلدهای زیر را مطابق با موارد زیر تکمیل نمایید:
-------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی:
شماره ملی:
میزان سهام:
تعداد سهم:
آدرس:
کد پستی:
-------------------------------------------------------------------

اطلاعات مدیر عامل شرکت: را بنویسید. اطلاعات مدیر عامل شرکت: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اطلاعات مدیر عامل شرکت: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اطلاعات رییس هیئت مدیره: را بنویسید. اطلاعات رییس هیئت مدیره: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اطلاعات رییس هیئت مدیره: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اطلاعات نفر سوم شرکت را بنویسید. اطلاعات نفر سوم شرکت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اطلاعات نفر سوم شرکت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اطلاعات نفر چهارم شرکت را بنویسید. اطلاعات نفر چهارم شرکت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اطلاعات نفر چهارم شرکت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اطلاعات نفر پنجم شرکت را بنویسید. اطلاعات نفر پنجم شرکت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اطلاعات نفر پنجم شرکت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

میتوانید چند مورد را انتخاب نمایید.


انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر اول-مدیرعامل) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر اول-مدیرعامل) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل مدیرعامل را بنویسید. شماره موبایل مدیرعامل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

توجه:(سیم کارت حتما می بایست به نام شخص مدیر عامل باشد)

تصویر کارت ملی مدیر عامل را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه مدیر عامل را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. تعداد سهام را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر دوم-رئیس هیئت مدیره) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر دوم-رئیس هیئت مدیره) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
مبلغ را بنویسید. مبلغ را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. تعداد سهام را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
تصویر کارت ملی نفر سوم را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه نفر سوم را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. تعداد سهام را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر چهارم) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر چهارم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی نفر چهارم را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه نفر چهارم را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. تعداد سهام را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر پنجم) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر پنجم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی نفر پنجم را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه نفر پنجم را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. تعداد سهام را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام اول انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام اول انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام دوم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام دوم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام سوم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام سوم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام چهارم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام چهارم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پنجم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام پنجم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

افزایش یا کاهش سرمایه را بنویسید. افزایش یا کاهش سرمایه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. افزایش یا کاهش سرمایه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

تغییر/الحاق موضوع را بنویسید. تغییر/الحاق موضوع را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. تغییر/الحاق موضوع را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

توضیحات مربوط به تغییر یا افزودن (الحاق) به موضوعات فعالیت شرکت خود را در فیلد زیر درج نمایید.


انتخاب این گزینه اجباری است.
آدرس پستی جدید شرکت را بنویسید. آدرس پستی جدید شرکت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی جدید شرکت را بنویسید. کد پستی جدید شرکت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی جدید شرکت را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

کمی صبر کنید...