۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

اعطای وکالت کاری


جهت اعطای وکالت کاری مراحل و مدارک زیر توسط نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت باید انجام پذیرد.

توجه: بجای متن زیر میتوانید در دفترخانه جهت تسریع در انجام کار از شماره سند ۱۳۹۹۳۲۱۵۶۳۳۶۰۰۰۴۵۹ استفاده نمایید و متن زیر عینا در اختیار مسئول ثبت خواهد بود.

توجه: لطفا اطلاعات موکل (نماینده قانونی شرکت) و وکیل مطابق جدول زیر به پرسنل محترم دفترخانه اسناد رسمی ارائه گردد.

 موكل :  (شخصی که در حین ثبت اطلاعات شرکت به عنوان نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت انتخاب شده بود)

وكيل : حوريه ارمندوش
شماره ملی:0014473895
شماره شناسنامه:0014473895
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 25/01/1371
محل صدور شناسنامه: تهران


نوع سند: سند وكالت‌نامه
 این وکالتنامه، بلاعزل نیست.
وکیل حق توکیل به غیر دارد.
مهلت اعتبار : 60 روز از تاریخ تنظیم سند

توجه: بجای متن زیر میتوانید در  دفترخانه جهت تسریع در انجام کار از شماره سند ۱۳۹۹۳۲۱۵۶۳۳۶۰۰۰۴۵۹ استفاده  نمایند و متن زیر عینا در اختیار ایشان خواهد بود.

 متن سند:  

مورد وكالت و حدود آن :مراجعه به اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري  ،  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ، وزارت بازرگاني، مجمع امور صنفي، و صنوف  مختلف ، اتحاديه ها ، شركتها و درخواست و دريافت اوراق شركتنامه ،  اظهارنامه يا تقاضا نامه ثبت شركتها و ساير اوراق مربوطه ، تنظيم و امضاء  آنها و درخواست ثبت هر شركت تحت هر يك از عناوين قانوني با هر ميزان سرمايه  و به ثبت رسانيدن آن با حق مراجعه به دايره  نامگذاري و تعيين يا تغيير  نام و احتمالاً تصحيح موضوع شركت و اساسنامه و امضاء اوراق و دفتر ثبت  شركتها و درخواست پلمپ و امضاء دفاتر قانوني بنام شركت هاي موكل و تقاضا و  اخذ آگهي ها  و اوراق و اسناد  و تاديه هزينه ها ، اعم از حق الثبت ، ودايع  ، بهاي آگهي روزنامه ها و غيره و اخذ روزنامه هاي مربوط به اگهي تغييرات و  در صورت درج اشتباه آگهي اقدام با اصلاح آن و انجام ساير امور پيش بيني  نشده و اخذ يا تسليم اوراق اسناد و مدارك اعم از اصل يا رونوشت و كپي  و  ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و اخذ كد اقتصادي و كارت بازرگاني  و امضاء  اوراق و مدارك مربوطه و سپردن تعهدات لازم از هر قبيل كه بنحوي در ارتباط  با وكالت مورد نياز باشد و انجام كليه امور حقوقي و ثبتي و غيره كه لازم و  ضروري باشد و با رعايت قانون ومقررات و با مراجعه به كليه ادارات دولتي اعم  از مميزي و سرمميزي و شوراي حل اختلاف حوزه هاي مالياتي شوراهاي مالياتي و  دادستاني مالياتي جهت انجام كليه امور مالياتي موكل در هر زمينه تحت هر  عنوان وموضوع كه باشد تسليم اظهارنامه و تهيه و تقديم هر گونه مدارك مثبته و  مستندات و تبادل مكاتبات امور اداري و حضور در جلسات و كميسيونهاي بدوي و  تجديد نظر -ديدار و اخذ اخطارها -قبول و يا رد و تشخيص و اعتراض به آرا  كميسيونها ي مربوطه و تجديد نظرخواهي و پاسخگويي و دفاع از حق و حقوق  موكلين و تعقيب و پيگيري پرونده متشكله تا صدور حكم و تصميم نهائي و تقديم  دادخواست به ديوان عدالت اداري و دواير اجرامالياتي و قبول و يا رد مالياتي  در خواست تقسيط و تسليم اسناد تقسيط و درخواست و دريافت مفاصا حساب و  استعلام و تحصيل هر گونه مجوز و يا گواهي هاي لازمه و اخذ فتو كپي مصدق و  يا رونوشت از اصول اسناد و بطور كلي هر گونه اقدام و عمل بمنظور انجام مورد  وكالت از هر حيث و هر جهت و رفع هر گونه موانع قانوني تا حصول نتيجه نهايي  بنحويكه در هيچ يك از موارد نيازي به حضور و اجازه مجدد موكل نباشد و امضا  وكيل در تمام موارد بمنزله امضا موكلين نافذ و معتبر است .  حدود اختيارات : وكيل  مرقوم در انجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه بوده  و كليه  عمل و اقدام و امضا وكيل  در تمام  موارد مشروحه  فوق بمنزله  عمل   و اقدام  و امضا موكلين  نافذ و موثر و مفاد اين  برگ  فقط در نفس وكالت   معتبر است.


هیچ فیلدی ایجاد نشده.