۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری (مرحله4)


تبریک

شما به مرحله بارگذاری اسناد و مدارک نهایی ثبت شرکت خود وارد شده اید.

در بارگذاری اسناد دقت لازم را داشته باشید.


  • {{value}}
میزان سرمایه شرکت (ریال) را بنویسید. میزان سرمایه شرکت (ریال) را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید. میزان سرمایه شرکت (ریال) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

این عدد میتواند حداقل 1.000.000 ریال باشد و بعدا می تواند تغییر یابد.

آدرس پستی محل قرارگیری شرکت را بنویسید. آدرس پستی محل قرارگیری شرکت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره تلفن دفتر شرکت را بنویسید. شماره تلفن دفتر شرکت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد پستی شرکت را بنویسید. کد پستی شرکت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی شرکت را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

شرکت حداقل باید دارای دو عضو باشد (شرکت سهامی خاص حداقل اعضا = ۳ نفر)

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر اول-مدیرعامل) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر اول-مدیرعامل) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل مدیرعامل را بنویسید. شماره موبایل مدیرعامل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

توجه:(سیم کارت حتما می بایست به نام شخص مدیر عامل باشد)

تصویر کارت ملی مدیر عامل را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه مدیر عامل را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر دوم-رئیس هیئت مدیره) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر دوم-رئیس هیئت مدیره) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را بنویسید. شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر سوم- عضو عادی/در شرکت سهامی خاص نایب رئیس) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر سوم- عضو عادی/در شرکت سهامی خاص نایب رئیس) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی نفر سوم را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه نفر سوم را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را بنویسید. شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر چهارم) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر چهارم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی نفر چهارم را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه نفر چهارم را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را بنویسید. شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
نام و نام خانوادگی (نفر پنجم) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (نفر پنجم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی نفر پنجم را انتخاب کنید.
تصویر صفحه اول شناسنامه نفر پنجم را انتخاب کنید.
میزان سهم الشرکه را بنویسید. میزان سهم الشرکه را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. میزان سهم الشرکه را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تعداد سهام را بنویسید. تعداد سهام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را بنویسید. شماره موبایل (حتما به نام خود فرد باشد) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

متقاضی فردی است که جهت اخذ مدارک باید به اداره ثبت مراجعه نماید.
توجه: اگر به این امور آشنایی ندارید نگران نباشید، در صفحه پایانی به راحتی با اعطای وکالت به مسئول امور اداری امور ثبت موسسه ترنم عدالت تمامی کارهای اداری با افتخار و به صورت هدیه تاسیس شرکت از سوی موسسه حقوقی ترم عدالت بصورت رایگان قابل انجام خواهد بود.

شماره موبایل متقاضی را بنویسید. شماره موبایل متقاضی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

توجه: شماره همراه متقاضی حتما باید به نام خود فرد باشد


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

نام شرکت باید از 3 سیلاب خاص تشکیل شود که مستند ان در لغت نامه دهخدا موجود باشد و حتما باید ریشه فارسی داشته باشد (مثلا کلمه ناظم الاطبا نباشد).
نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل موارد زیر نمی شود:
- نامهایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نامهای اختصاری متعلق به دولت (نزاجا، ناجا و …)
- اسامی و عناوین اصلاحات بیگانه و یا ترکیب دو واژه فارسی (تک نو – Techno)
- نامهایی که مخالف موازین شرعی و مستهجن باشد.
- نامهایی که تغییر در (ان، وَن، ین و … ) داشته باشند و یا مشتق از نامی که قبلاً استفاده شده باشد.
- نامهایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.
- اضافه کردن کلماتی مثل نوین، اصل، برتر و … و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)
-عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و...
- نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
ملی - ایران - ملت - کشور - انتظام - نظام - نفت - پتروشیمی - دادگستر- بنیاد - سازمان - مرکز - بهزیست - بانک - بسیج - جهاد - آسانسور - آژانس- ایثار - ایثارگران - شاهد - شهید - آزاده - جانبازان - تکنو - فامیلی - فیلتر - نیک - باور - میکروبرد - تست - استار - تک - مدرن - پیک - امنیت - کارواش - فانتزی - شهروند - اقتصاد - میهن - جوانان - ایمان - دکوراسیون - هدف - سپاه - تکنیک - دیتا - تک نو - تکنولوژی - اورست - مونتاژ - ونوس - دفتر- ایتال - بیو - کنترل - متریک - مترلژی.
تبصره۱: مهلت اعتبار نام نامحدود است ولی اگر منجر به صدور آگهی نگردد سه ماه و برای سهامی عام تا شش ماه اعتبار دارد.
تبصره۲: چنانچه نام ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله دوم حکم صادره قطعی می باشد.

نام اول انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام اول انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام دوم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام دوم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام سوم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام سوم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام چهارم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام چهارم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پنجم انتخابی برای شرکت را بنویسید. نام پنجم انتخابی برای شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...